Privacybeleid Siniscoop

Laatst geupdate: 05/06/2018
In werking sinds 25 mei 2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan uw privacy en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied.

Het is belangrijk dit Privacybeleid aandachtig te lezen en op regelmatige basis te raadplegen middels referentie naar de datum van laatste wijziging zoals bovenaan weergegeven in huidig document.

Indien u zich verzet tegen een wijziging aan dit Privacybeleid, dient u onmiddellijk het gebruik van onze website te staken, en vragen om uw persoonsgegevens te schrappen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de voorwaarden opgenomen in punt 8 hieronder.

Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@euroscoop.eu.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Euroscoop/Cinéscope/Siniscoop/Acinapolis is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cinéscope
Grand Place 55
1348 Louvain-la-Neuve
BE 0823.226.825

Voor al uw vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via privacy@euroscoop.eu.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens - om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.);
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT);
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw bestelling te kunnen verwerken, maar ook voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, om u relevante e-mails en nieuwsbrieven te sturen, of om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten). Uw gegevens zullen tevens worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze website te verbeteren en te vergemakkelijken.

WELKE ZIJN DE RECHTSGRONDEN OP BASIS WAARVAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

De rechtsgrond van de verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn:

 • uw toestemming;
 • de uitvoering van enige verzoeken van uwentwege;
 • Het is noodzakelijk om bepaalde gegevens van u te verzamelen teneinde uw verzoeken te kunnen beantwoorden. Indien u verkiest om uw gegevens niet met ons te delen, zou dit de uitvoering van uw verzoeken onmogelijk kunnen maken; of
 • ons rechtmatig belang voor zover dit overeenstemt met uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten.

Wij hebben een rechtmatig belang om deze informatie te verstrekken aan en uit te wisselen met u, voornamelijk teneinde verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze handelingen te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in het kader van geschillen, alsook een eventuele schending van onze rechten te bewijzen, onze betrekkingen met u te beheren en verbeteren, onze website alsook onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien deze belangen worden overschaduwd door uw belangen of vrijheden en fundamentele rechten die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Wij zorgen er in ieder geval voor om een evenwicht te bewaren tussen ons rechtmatig belang en de eerbiediging van het privéleven van u.

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op toestemming, heeft u het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking.

OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt om een bestelling voor tickets te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze website worden geplaatst. plaats. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.
Wat betreft de betaling van uw bestelling, gebruiken we om een optimale beveiliging te garanderen het beveiligde betalingssysteem Ingenico.

HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen.

U kan uw rechten uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar de gegevensverantwoordelijke door te sturen:

Wij zullen het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze periode met twee maanden verlengd worden, in functie van de complexiteit en het aantal verzoeken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw bestelling en/of het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.
De toegang tot uw gegevens, behoudens deze voorbehouden voor de gegevensverantwoordelijke en haar medewerkers en verwerkers zoals hierboven aangegeven, kan, in sommige gevallen, worden verleend aan bepaalde externe bestemmelingen, zoals technische dienstverleners, dienstverleners van berichten, dienstverleners voor de opslag van gegevens, informaticabedrijven, juridische dienstverleners of marketing bureaus.

De volledige lijst kan op elk moment worden opgevraagd bij de gegevensverantwoordelijke.

WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens niet door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

HOE KAN U INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft besteld.
Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke diensten of producten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy@euroscoop.eu.

WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website en de verkoop van onze tickets zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via privacy@euroscoop.eu.

WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit beleid zouden wijzigen, zal u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: